Η Εταιρεία

Η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει σαν κύριο στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και οργανισμών στη διοίκηση – διαχείριση, στην τεχνολογία παραγωγής (αγαθών και υπηρεσιών), και στη λήψη αποφάσεων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 με την επωνυμία ΝΕΣΤΩΡ Σύμβουλοι Παραγωγής & Διοίκησης. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό έργων, μέσα από τα οποία έχει αποκτήσει τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προκύπτουν στον επιχειρησιακό χώρο και να παρέχει τις απαραίτητες λύσεις.

Τον Αύγουστο του 2000, η εταιρεία μετετράπη σε Ανώνυμη με διακριτικό τίτλο «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.».

Μέσα από τη διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με εταιρείες τεχνολογίας του εξωτερικού και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει αναπτύξει τεχνογνωσία σε συγκεκριμένους τομείς, για την παροχή ολοκληρωμένων προτάσεων – λύσεων προς τους πελάτες.

Είναι μέλος του ΣΕΣΜΑ και πιστοποιημένη σύμφωνα με τo πρότυπo ISO9001:2015 και ISO14001:2015.

Η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. πήρε το όνομα της από το Νέστορα – βασιλιά της Πύλου, ο οποίος στην Ιλιάδα, είναι ο σοφός που με την πείρα του δίνει συμβουλές στους Αχαιούς και το πρόσωπο που σεβόντουσαν όλοι. Ο Νέστωρ έχει ταυτιστεί με την έννοια του σοφού γέροντα και μεταφορικά, χαρακτηρίζουμε ως Νέστορα το παλαιότερο μέλος μιας ομάδας ανθρώπων ή μιας εταιρίας, καθώς και κάθε ηλικιωμένο με πολύτιμες εμπειρίες.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ανώτατη επιστημονική κατάρτιση των στελεχών σε συνδυασμό με την υψηλή επαγγελματική επιμόρφωση, στα πλαίσια της εταιρίας, διαμορφώνουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για την επίτευξη των στόχων και της πολιτικής της ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Η εταιρία, φροντίζει να επεξεργάζεται τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς εκπαιδεύοντας κατάλληλα τα στελέχη της, σε νέες μεθόδους και καινοτομίες.

Οργανωτική Δομή

Μεθοδολογία Εργασίας

Για την εκπόνηση των μελετών η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ακολουθεί την παρακάτω μεθοδολογία που χωρίζεται σε τέσσερα στάδια:

Η Πολιτική της Εταιρείας

Η πολιτική και οι στόχοι που έχει θέσει η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. διέπουν ολόκληρη τη λειτουργία της, έχοντας άμεση επίδραση στις παρεχόμενες προς τους πελάτες υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και αυστηρή τήρηση των χρόνων παράδοσης των έργων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι προσδοκίες – ανάγκες των πελατών.
  • Μέγιστη προστιθέμενη αξία για τον πελάτη από τη λήψη των υπηρεσιών.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας προς τον πελάτη (know how).

Το προσωπικό που στελεχώνει την εταιρία είναι πλήρως ενημερωμένο για τους στόχους αυτούς, ενώ παράλληλα η εταιρία έχει αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της σε σχέση με τους παραπάνω στόχους.

Ισολογισμοί

Έτος

Ισολογισμός

2014 Αρχείο pdf
2013 Αρχείο pdf