Η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., φροντίζει να επεξεργάζεται τις σύγχρονες και διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς για την παροχή αποτελεσματικών λύσεων προς τους πελάτες της. Έχοντας αυτό σαν στόχο:

 1. Έχει διαμορφώσει τη διοικητική της οργάνωση έτσι, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και η παρακολούθηση των εξελίξεων στον επιχειρησιακό χώρο,
 2. έχει μεριμνήσει ώστε τα στελέχη της να εκπαιδεύονται κατάλληλα σε νέες μεθόδους και καινοτομίες και
 3. έχει δημιουργήσει τομείς που αναπτύσσουν και αντιμετωπίζουν, συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων, ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες.
 • Βελτίωση Διεργασιών
 • Εξάλειψη σπατάλης – Μείωση κόστους
 • Βελτίωση χρόνων εξυπηρέτησης
 • Αποτροπή λαθών

Οι Σύμβουλοι του Τομέα της Lean μεθοδολογίας, ασχολούνται με την εγκατάσταση συστημάτων Λιτής Διαχείρισης (Lean Management). Η υλοποίηση τέτοιων έργων έχουν σαν αποτέλεσμα την προσαρμογή της επιχειρηματικής λειτουργίας στην ανάλωση του απολύτως απαραίτητου, για την απόδοση της βέλτιστης αξίας στον πελάτη, μειώνοντας συνεχώς την όποια μορφή σπατάλης.

Τα συγκεκριμένα συστήματα υλοποιούνται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της δραστηριότητας τους και σε όλες τις ενδοεταιρικές λειτουργίες. Σε έργα τα οποία υλοποιήσαμε με τις τεχνικές του Lean, αναλύθηκαν και απλουστεύτηκαν/βελτιώθηκαν πάνω από 150 επιχειρηματικές διεργασίες με μείωση των χρόνων παράδοσης των προϊόντων έως και 75%, του δε λειτουργικού κόστους έως 40%.
Οι υπηρεσίες μας υποστηρίζονται από ένα διεθνώς κατοχυρωμένο Process ΒΙ λογισμικό, το ProcessAnalyzer, ώστε να επιτυγχάνεται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα η Λιτή Λειτουργία (Lean Operation), η βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών και κατά συνέπεια η γρήγορη απόσβεση του έργου.

Οργάνωση & Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Οι υπηρεσίες του τομέα αυτού αφορούν τη συνολική διαμόρφωση των στόχων και της στρατηγικής μιας εταιρίας / οργανισμού, το σχεδιασμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού σχεδίου (επιχειρηματικό πλάνο – οικονομικό πλάνο), τον καθορισμό της απαραίτητης οργανωτικής δομής καθώς και την υποβοήθηση των επιχειρήσεων για την πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Οι παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Διοίκηση της Απόδοσης – Balanced Scorecard
 • Δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων
 • Εκπόνηση Marketing Plan
 • Εκπόνηση Ερευνών Αγοράς
 • Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών
 • Τεχνική υποστήριξη για χρηματοδότηση επενδύσεων επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
 • Υποστήριξη και Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση Έργων

Διοίκηση Ποιότητας & Διαχειριστικά Συστήματα

Οι υπηρεσίες του τομέα αυτού αποσκοπούν στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων διοικητικών και διαχειριστικών συστημάτων σύμφωνα με καθιερωμένα διεθνή πρότυπα.

Πιο αναλυτικά η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Για την πλήρη ηλεκτρονική εφαρμογή και συνεχή παρακολούθηση των διαχειριστικών συστημάτων η εταιρεία μας προσφέρει τη λύση Quality Management του λογισμικού της εταιρείας QPR

Ανθρώπινο Δυναμικό & Εκπαίδευση

Οι οργανισμοί έχουν την ανάγκη στελεχών με υψηλή αίσθηση καθήκοντος και προσανατολισμό στη μεγιστοποίηση της απόδοσης όλων των εργαζομένων μέχρι τα κατώτερα επίπεδα προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται δεξιότητες και εργαλεία ώστε να αναπτύξουν την εργασία τους, τις προσωπικές τους ιδιότητες και το μέλλον τους.

Το σύστημα διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού που προτείνει η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. μπορεί να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές οδηγώντας σε εστίαση και σαφήνεια συνδέοντας την ατομική αποδοτικότητα των εργαζομένων με το όραμα, τις αξίες και τις στρατηγικές προτεραιότητες του οργανισμού.
Πιο αναλυτικά η εταιρία προσφέρει:

 • Αναλύσεις και Αξιολόγηση θέσεων Εργασίας
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Αξιολόγηση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού

Για καλύτερα αποτελέσματα και συνεχή παρακολούθηση η εταιρεία μας προσφέρει τη λύση People Performance Improvement του λογισμικού της QPR.

Για την ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δεν νοείται συμβουλευτική υποστήριξη και παρέμβαση σε μια επιχείρηση ή και οργανισμό, χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού για τις νέες απαιτήσεις, συστήματα και λειτουργίες που δημιουργούνται. Εκτός όμως από την εκπαίδευση που προσφέρεται κατά την παροχή των υπόλοιπων υπηρεσιών η εταιρία οργανώνει ειδικά σεμινάρια για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε νέες τεχνολογίες, συστήματα και μεθοδολογίες στους τομείς δραστηριότητας της ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.