Το καθεστώς αυτό αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού

Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση με το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ. Εάν ενδιαφέρεστε για την προκήρυξη για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων πατήστε εδώ.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου σκοπού και μη επιχορηγούμενης από το κράτος)  και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε επιλέξιμο κλάδο δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΔ 2008ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
10 – 33Μεταποίηση (εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας)
36Μόνο παροχή νερού από αφαλάτωση μέσω ΑΠΕ
37-39Επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων & δραστηριότητες εξυγίανσης
46Μόνο επενδύσεις σε χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες, πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή, υγραερίου που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
52Μόνο μαρίνες, υδατοδρόμια, logistics, χώροι στάθμευσης
55*Καταλύματα
58Εκδοτικές δραστηριότητες
59Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
61Τηλεπικοινωνίες
62Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
74Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
86 – 87 Μόνο κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και παροχή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία
91Μόνο υπηρεσίες βιβλιοθηκών και δραστηριότητες μουσείων
93Μόνο εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (γήπεδα γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, αυτοκινητοδρόμια) υπηρεσίες γηπέδων και υπηρεσίες κολυμβητηρίων
96Μόνο εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (ιαματικές πηγές, spa κλπ)

*Για το 55 υπάγονται μόνο:

  • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ή camping ή ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή camping, εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων. Για παραδοσιακά και διατηρητέα τουλάχιστον 2 αστέρων. Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης
  • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)
  • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων
  • Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Επιλέξιμες δαπάνες:

  1. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων. για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  2. Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της (ισχύει μόνο για ΜΜΕ)
  3. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
  4. Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται
  5. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ποσοστά Ενίσχυσης: 10% – 55% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης

Είδος ενίσχυσης: Μόνο Φορολογική απαλλαγή. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.  Η καταβολή της ενίσχυσης ξεκινά μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης τουλάχιστον του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι 20% του συνολικού ποσού απαλλαγής με μέγιστο χρόνο 15 έτη.

Προθεσμία Υποβολής: Μέχρι 30/09/21

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

μηχανολογικός-μηχανή-βιομηχανικός-εξοπλισμός-βιομηχανία-παραγωγή-επιδότηση