5η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου σκοπού και μη επιχορηγούμενης από το κράτος)  και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε επιλέξιμο κλάδο δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΔ 2008ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
10 – 33Μεταποίηση (εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας)
36Μόνο παροχή νερού από αφαλάτωση μέσω ΑΠΕ
37-39Επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων & δραστηριότητες εξυγίανσης
46Μόνο επενδύσεις σε χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες, πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή, υγραερίου που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
52Μόνο μαρίνες, υδατοδρόμια, logistics, χώροι στάθμευσης
55*Καταλύματα
58Εκδοτικές δραστηριότητες
59Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
61Τηλεπικοινωνίες
62Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
74Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
86 – 87 Μόνο κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και παροχή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία
91Μόνο υπηρεσίες βιβλιοθηκών και δραστηριότητες μουσείων
93Μόνο εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (γήπεδα γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, αυτοκινητοδρόμια) υπηρεσίες γηπέδων και υπηρεσίες κολυμβητηρίων
96Μόνο εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (ιαματικές πηγές, spa κλπ)

*Για το 55 υπάγονται μόνο:

  • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ή camping ή ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή camping, εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων. Για παραδοσιακά και διατηρητέα τουλάχιστον 2 αστέρων. Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης
  • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)
  • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων
  • Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels)

Επιλέξιμες δαπάνες:

α.     Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

β.     Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός μέχρι 7 έτη παλαιότητας), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας εφόσον η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της

γ.     Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

δ.     Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

ε.      Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

στ.    Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

ζ.      Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και  εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

η.     Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

θ.     Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ποσοστά Ενίσχυσης: 10% – 100% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης

Είδος ενίσχυσης: Φορολογική απαλλαγή, χρηματοδοτική μίσθωση, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, επιχορήγηση σε ειδικές περιπτώσεις.

Προθεσμία Υποβολής: Μέχρι 30/10/20

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

Για το πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου για χρηματοδότηση δαπανών Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από 30% έως 100%, πατήστε εδώ!

Αναπτυξιακός Νόμος Γενική επιχειρηματικότητα επένδυση χρηματοδότηση επιχειρήσεις