Image by geralt from pixabay

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 31/07/2023 τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Αειφορίας (ESRS: European Sustainability Reporting Standards),  τα οποία αφορούν όλες τις εταιρείες που υπόκεινται στην Οδηγία για την Αναφορά Εταιρικής Αειφορίας (CSRD).

Τα ESRS δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες, να δείξουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να ανταποκριθούν στην ατζέντα της πράσινης συμφωνίας. Οι επενδυτές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη αξιολογούν τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα των εταιρειών, παρέχοντας κατ’επέκταση πρόσβαση σε βιώσιμη χρηματοδότηση.

Τα πρότυπα καλύπτουν όλο το φάσμα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών θεμάτων και ζητημάτων διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρέχουν πληροφορίες στους επενδυτές ώστε να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της βιωσιμότητας των εταιρειών στις οποίες επενδύουν, λαμβάνοντας υπόψη, το Global Reporting Initiative (GRI). Από την αρχή της ανάπτυξης του σχεδίου ESRS από την EFRAG, το GRI χρησίμευσε ως σημαντικό σημείο αναφοράς και πολλές από τις απαιτήσεις αναφοράς στο ESRS εμπνεύστηκαν από τα πρότυπα GRI. (Η EFRAG (παλαιότερα γνωστή ως European Financial Reporting Advisory Group) είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, που χρηματοδοτείται κατά πλειοψηφία από την ΕΕ.)

Μέχρι σήμερα, οι πληροφορίες βιωσιμότητας όμως που αναφέρουν οι εταιρείες, δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη δομή και κατά συνέπεια δεν είναι επαρκείς, ή είναι δύσκολο να συγκριθούν με άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου, ή σημαντικές πληροφορίες δεν αναφέρονται.

Γενικότερα, για να είναι αξιόπιστη η αγορά πράσινων επενδύσεων, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν τον αντίκτυπο της βιωσιμότητας των εταιρειών στις οποίες επενδύουν. Έτσι η Επιτροπή ευθυγραμμισμένη με την CSRD, υιοθετεί κοινά πρότυπα που θα βοηθήσουν τις εταιρείες να διαχειρίζονται τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα πιο αποτελεσματικά και συνεπώς να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έκθεση για την Εταιρική Αειφορία (CSRD) απαιτεί από τις μεγάλες εταιρείες και τις εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική τους επίδοση. Η CSRD εισάγει πιο λεπτομερείς απαιτήσεις αναφοράς από την προκάτοχό της, την Οδηγία για τη μη χρηματοοικονομική αναφορά (NFRD), 50.000 εταιρείες θα πρέπει πλέον να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες, έναντι 12.000 για το NFRD σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η CSRD απαιτεί από τις εταιρείες να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με:

Τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, όπως τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας

Τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας

Τις εταιρικές τους πρακτικές, όπως τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση

Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με την CSRD θα υπόκεινται σε κυρώσεις οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος και τη δραστηριότητα της εταιρείας. Επιπλέον νόμιμοι ελεγκτές ή/και ελεγκτικά γραφεία θα διενεργούν έλεγχο για τη διασφάλιση της

υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα ESRS, όπως και ο Ελληνικός κλιματικός Νόμος N.4936/2022 (ΦΕΚ Α/105/22) για τον υπολογισμό των ισοδύναμων εκπομπών CO2 προτείνουν την εφαρμογή του GHG Protocol ή του ISO14064-1:2018, το οποίο είναι ένα πρότυπο που υπόκειται σε επαλήθευση.

Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης που «υπόκεινται σε σημαντικότητα»(subject to materiality) δεν είναι εθελοντικές, oι πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται εάν είναι σημαντικές και η διαδικασία αξιολόγησης σημαντικότητας υπόκειται σε εξωτερική αξιολόγηση – επαλήθευση  σύμφωνα με τις διατάξεις της λογιστικής οδηγίας.

Πως επηρεάζονται οι ΜΜΕ;

Η Οδηγία περί μη χρηματοοικονομικών αναφορών (NFRD), όπως τροποποιήθηκε από την CSRD, δεν επιβάλλει νέες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στις ΜΜΕ, εκτός από τις εισηγμένες ΜΜΕ.

Ωστόσο ορισμένες μη εισηγμένες ΜΜΕ, οι οποίες δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις αναφοράς βιωσιμότητας βάσει της οδηγίας, ενδέχεται να λαμβάνουν αιτήματα για πληροφορίες βιωσιμότητας από πελάτες, τράπεζες, επενδυτές ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Δείτε τελευταία τη σημασία που δίνουν οι τράπεζες στις εκθέσεις βιωσιμότητας με ιδιαίτερη αναφορά στο ESG (Environment – Social – Governance)

Ποια διαχειριστικά συστήματα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ώστε τα παραπάνω επιμέρους θέματα (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη δομή διαχείρισης και κατά συνέπεια εύκολης διαχείρισης αναφορών;

Στη συνέχεια δίνεται μια λίστα, σαφώς όχι εξαντλητική με τα διαχειριστικά συστήματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν:

ISO 9001  : Quality management system

ISO 14001: Environmental Management System

ISO 14064: Greenhouse gases

ISO 26000: Social Responsibility

ISO 27001: Information Security Management System

ISO 22301: Business Continuity

ISO 31000: Risk Management

ISO 45001: Occupational Health and Safety Management System (OHSMS)

ISO 50001: Energy Management System

 Η ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με την εμπειρία της στα διαχειριστικά συστήματα από το 1995, μπορεί να σας καθοδηγήσει να εφαρμόσετε τις παραπάνω οδηγίες και διαχειριστικά συστήματα με δομημένο και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζοντάς τα κατάλληλα ώστε να μην  επιφέρουν αύξηση στο κόστος λειτουργίας, αλλά αντιθέτως να σας βοηθήσουν να μειώσετε το κόστος σας.