ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 60.000 έως 800.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: Πολύ μικρές και μικρές 50 -55%, μεσαίες 45-50%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και του 2018
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014  
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εφόσον απαιτείται
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27/05/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ίδρυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, πατήστε εδώ!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

espa-εσπα-ανάπτυξη-επιχείρηση