ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες Επιχειρήσεις έως 250 εργαζόμενους και έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού που θα επενδύσουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Για ΕΣΠΑ που αφορά στην ίδρυση επιχειρήσεων στο Βόρειο Αιγαίο πατήστε εδώ! 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 10.000 έως 50.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 70%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31/12/2018
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων)  τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (hardware)
 • Λογισμικό – Εφαρμογές και Υπηρεσίες Εφαρμογών – Λογισμικού
 • Ιστοσελίδα – Ηλεκτρονικό Κατάστημα
 • Συστήματα Αυτοματισμού και Υπηρεσίες γι’ αυτά
 • Digital marketing – ψηφιακό υλικό διαφήμισης
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 24/07/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 12 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

εσπα espa επιχειρήσεις 2020