ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες (να έχουν κλείσει τρεις τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις έως 31/12/18) μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 80.000 έως 400.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50-60%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (μας στέλνετε τον ΚΑΔ και το ελέγχουμε) πριν από 1/1/2016
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 ευρώ τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Σχεδιασμός, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Διαχειριστικά συστήματα ποιότητας κλπ
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας, δημιουργία εμπορικών σημάτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Μέχρι 30/8/19

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 24 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.