ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται ή θα δρατηριοποιηθούν στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους κλάδους της δημιουργικής βιοτεχνίας – βιομηχανίας, της ψυχαγωγίας, των εκδόσεων, της τυπογραφίας και της βιβλιοδεσίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 25.000 έως 300.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60%, λειτουργικές δαπάνες 100%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου, εισφορές υφιστάμενου για υπό ίδρυση, εκπαίδευση)
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προβολή, προώθηση, δικτύωση
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για το επενδυτικό σχέδιο
 • Λειτουργικές δαπάνες (για υπό ίδρυση)
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Σχεδιασμός – πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30/09/2019

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.