ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΥφιστάμενες (που έχουν ιδρυθεί πριν τις 20/7/20) Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 400.000 έως 3.000.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 20% – 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια εγκατάστασης της επένδυσης

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014  
 • να μην εκκρεμεί εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις,
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εφόσον απαιτείται και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες
 • Να διαθέτουν βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης επένδυσης εφόσον απαιτείται ή τη σχετική άδεια εγκατάστασης αν έχει εκδοθεί.
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Πιστοποίηση συστημάτων και εργαστηριακές δοκιμές
 • Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 06/11/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

Αναπτυξιακός Νόμος Γενική επιχειρηματικότητα επένδυση χρηματοδότηση επιχειρήσεις