ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΥπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στους κλάδους της μεταποίησης και λοιπούς κλάδους

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 1.000.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 45% -65%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού – εκπαίδευση προσωπικού
 • Δαπάνες μελετών ανάπτυξης – πιστοποίησης προϊόντων και ανάπτυξης – βελτίωσης μεθόδων παραγωγής
 • Δαπάνες υπηρεσιών προώθησης προϊόντων (έντυπο υλικό, ιστοσελίδα, διαφήμιση/προβολή, λογότυπο, μελέτη marketing)
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Μεταφορικά Μέσα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27/11/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

espa-εσπα-ανάπτυξη-επιχείρηση