Α. Βασικοί στόχοι του προγράμματος

1. Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης

2. Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που

διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο

3. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και η αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού

Β. Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Η συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 4.000.000 €.

Κατώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο: 25.000 €

Ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο: 100.000 €

Γ. Δικαιούχοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Υφιστάμενες ή Υπό σύσταση Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν και θα υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να είναι είτε εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.), είτε ατομικές, και πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

α. Να εντάσσονται σε επιλέξιμους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των παρακάτω στρατηγικών τομέων (μας στέλνετε τον ΚΑΔ και το ελέγχουμε):

Αγροδιατροφή, Αλιεία & Υδατοκαλλιέργειες, Μεταποίηση, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον, Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο, Τουρισμός εμπειρίας κ.λπ.

β. Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)

γ. Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας

δ. Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις

ε. Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 € (100.000 € για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων) τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)

στ. Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

ζ. Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες τους σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

Γ. Επιλέξιμες δαπάνες/ είδος και εντάσεις ενίσχυσης

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις έχουν αποκλειστικά τη μορφή της επιχορήγησης. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, καθώς επίσης και τα ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία μαζί με τα ανώτατα όρια ενίσχυσης επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Δ. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων έχουν ως εξής:

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 23.02.2022, ώρα 13:00 

Λήξη υποβολής προτάσεων: 15.04.2022, ώρα 15:00

Γιώργος Τερζάκης,

Business Development
ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα, αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.


εσπα espa επιχειρήσεις 2020