ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΥπό ίδρυση, νέες και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Πελοποννήσου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 10.000 έως 330.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν (υφιστάμενες) ή να λειτουργήσουν (υπό ίδρυση) νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών
 • Σχεδιασμός προϊόντων/υπηρεσιών, συσκευασίας, εμπορικού σήματος
 • Απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας
 • Εξοπλισμός και Λογισμικά πληροφορικής/επικοινωνιών, ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού
 • Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκιο, ηλεκτρισμός, θέρμανση, τηλεφωνία, ύδρευση κλπ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11/12/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

espa-εσπα-ανάπτυξη-επιχείρηση