ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (50 έως 250 εργαζόμενους και 10 έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 500.000 έως 5.500.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 35% & 50%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν έχουν λάβει να τις έχουν ολοκληρώσει
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποιήσεις ποιότητας, μεταφορά τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνίες
 • Λογισμικά, βάσεις δεδομένων
 • Προβολή & Δικτύωση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28/06/2019

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 30 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.