Α. Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται τα εξής επενδυτικά σχέδια:

 1. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής που υποβάλλονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση
 2. Της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων
 3. Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων (χωρίς να προκύπτει κατ’ ανάγκη από την επέμβαση γεωργικό προϊόν), που δύνανται να υποβληθούν σε ένα επενδυτικό σχέδιο με δύο διακριτές ενότητες, υλοποιούνται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα και αποτελούν τμήματα καθετοποιημένης μονάδας.

Γ. Επιλέξιμες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Οι συγκεκριμένες δαπάνες δε μπορούν κατά κανόνα να υπερβούν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνολικού προϋπολογισμού που προκύπτει από τις κατηγορίες δαπανών 1-6.
 2. Εκσυγχρονισμός μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια
 3. Αγορά του συνόλου ή μέρους των παγίων περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
 4. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 5. Μεταφορά τεχνολογίας (αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας)
 6. Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και οργάνωσης της επιχείρησης
 7. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες προκύπτουν λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  
 8. Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ (δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις)
 9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 10. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής (παρ. Β, περ. 1) δεν ενισχύονται για τις κατηγορίες δαπανών 2, 3 και 5, ενώ αυτά της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (παρ. Β, περ. 2) δεν μπορούν να ενισχυθούν για τις κατηγορίες 8 – 10.

Δ. Είδη και ένταση ενισχύσεων

1. Τα είδη ενίσχυσης που μπορούν να ληφθούν είναι τα εξής: α. Επιχορήγηση, β. Φορολογική απαλλαγή, γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Να σημειωθεί ότι η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται αυτοτελώς, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη ενίσχυσης τα οποία μπορούν να παρασχεθούν και συνδυαστικά.

2. Οι κατηγορίες δαπανών 1 – 7 για τα επενδυτικά σχέδια της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων ενισχύονται βάσει των ανωτάτων ορίων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027 σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, παρέχονται σε ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, και συγκεκριμένα σε επενδυτικά σχέδια που:

1. Yλοποιούνται σε ειδικές περιοχές και συγκεκριμένα σε: α. Ορεινές περιοχές εκτός Αθηνών, β. Περιοχές με απόσταση έως 30 χλμ. από τα σύνορα, γ. Νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, δ. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.), Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), ε. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

2. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

3. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα

4. Υλοποιούνται: α. Στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης, Δήμος Μεγαλόπολης), β. Στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Γρεβενών ή στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

3. Οι κατηγορίες δαπανών 1 – 7 για τα επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ενισχύονται αντιστοίχως σύμφωνα με τον Πίνακα 3.

4. Οι κατηγορίες δαπανών 8 – 10 μπορούν να ενισχυθούν επιπλέον και συμπληρωματικά, μόνο για τα επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με τον Πίνακα 4 που ακολουθεί.

Ε. Δικαιούχοι ενισχύσεων

 • Εμπορικές εταιρείες
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τους Αγροτικούς/Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 • Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ

ΣΤ. Ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο κόστος επένδυσης ανά επενδυτικό σχέδιο προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του φορέα σε:

 • 50.000 € για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς/Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ο.Π., τις Α.Ε.Σ. και τις ατομικές επιχειρήσεις
 • 100.000 €  για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ζ. Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κάθε επιχείρηση συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών.

Η κάλυψη του κόστους αυτού μπορεί αν γίνει:

 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές
 • με ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση έξι ετών
 • με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού.

Η. Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη της προκήρυξης.

Θ. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του κύκλου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής έχουν ως εξής:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 03.10.2022

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 30.12.2022