Α. Σκοπός

Η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων

β) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες), εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων  

γ) Επέκταση ή/ και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων

δ) Ίδρυση, επέκταση ή/ και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), οι οποίες ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων

ε) Ίδρυση ή/ και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων

στ) Ίδρυση, επέκταση ή/ και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες σε συνδυασμό με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και κέντρα ευεξίας και αισθητικής), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων και κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων

ζ) Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά:

1. Έχουν ως διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», 2. Υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μία από της εξής περιοχές: i) ορεινές περιοχές εκτός Αθηνών, ii) περιοχές με απόσταση έως 30 χλμ. από τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, 3. Κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, 4. Κατέχουν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων

η) Ίδρυση, επέκταση ή/ και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Οι αντίστοιχοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/.

Γ. Επιλέξιμες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Οι συγκεκριμένες δαπάνες δε μπορούν να υπερβούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού προϋπολογισμού που προκύπτει από τις κατηγορίες δαπανών 1-6.
 2. Εκσυγχρονισμός μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια
 3. Αγορά του συνόλου ή μέρους των παγίων περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
 4. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 5. Μεταφορά τεχνολογίας (αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας)
 6. Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και οργάνωσης της επιχείρησης
 7. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες προκύπτουν λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  
 8. Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ (δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις)
 9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

Οι επιλέξιμες δαπάνες και η ενδεικτική περιγραφή εργασιών ανά κατηγορία δαπάνης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/.

Δ. Είδη και ένταση ενισχύσεων

1. Τα είδη ενίσχυσης που μπορούν να ληφθούν είναι τα εξής: α. Επιχορήγηση, β. Φορολογική απαλλαγή, γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Να σημειωθεί ότι η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται αυτοτελώς, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη ενίσχυσης τα οποία μπορούν να παρασχεθούν και συνδυαστικά.

2. Οι κατηγορίες δαπανών 1 – 7 ενισχύονται βάσει των ανωτάτων ορίων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027 σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, παρέχονται σε ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, και συγκεκριμένα σε επενδυτικά σχέδια που:

1. Yλοποιούνται σε ειδικές περιοχές και συγκεκριμένα σε: α. Ορεινές περιοχές εκτός Αθηνών, β. Περιοχές με απόσταση έως 30 χλμ. από τα σύνορα, γ. Νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, δ. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

2. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα

3. Υλοποιούνται: α. Στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης, Δήμος Μεγαλόπολης), β. Στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Γρεβενών ή στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

3. Οι κατηγορίες δαπανών 8 – 9 μπορούν να ενισχυθούν επιπλέον και συμπληρωματικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 που ακολουθεί.

Ε. Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κάθε επιχείρηση συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών.

Η κάλυψη του κόστους αυτού μπορεί αν γίνει:

 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές
 • με ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση έξι ετών
 • με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού.

ΣΤ. Ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο κόστος επένδυσης ανά επενδυτικό σχέδιο προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του φορέα σε:

 • 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς/ Αστικούς    Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • 100.000 €  για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ζ. Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η προκήρυξη του καθεστώτος γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη της προκήρυξης.

Η. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του κύκλου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής έχουν ως εξής:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12.06.2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29.12.2023