Photo by Isaac Smith on Unsplash

Α. Σκοπός

Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του παρόντος (βλ. ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: https://ependyseis.mindev.gov.gr/), εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων», «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» και «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού». Ενδεικτικά, δύναται υπό προϋποθέσεις να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, καθώς και στη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, γηπέδων και κολυμβητηρίων, κέντρων αποθεραπείας/ αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας, εκδόσεων κ.λπ..

Γ. Επιλέξιμες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν Καθεστώς ενισχύονται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

 1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Οι συγκεκριμένες δαπάνες δε μπορούν κατά κανόνα να υπερβούν το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του συνολικού προϋπολογισμού που προκύπτει από τις κατηγορίες δαπανών 1-6.
 2. Εκσυγχρονισμός μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια
 3. Αγορά του συνόλου ή μέρους των παγίων περιουσιακών στοιχείων (κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
 4. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 5. Μεταφορά τεχνολογίας (αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας)
 6. Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και οργάνωσης της επιχείρησης
 7. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες προκύπτουν λόγω της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  
 8. Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ (δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις)
 9. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 10. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων).

Δ. Είδη και ένταση ενισχύσεων

1. Τα είδη ενίσχυσης που μπορούν να ληφθούν είναι τα εξής: α. Επιχορήγηση, β. Φορολογική απαλλαγή, γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), δ. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.

Να σημειωθεί ότι η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται αυτοτελώς, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη ενίσχυσης τα οποία μπορούν να παρασχεθούν και συνδυαστικά.

2. Οι κατηγορίες δαπανών 1 – 7 ενισχύονται βάσει των ανωτάτων ορίων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027 σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, παρέχονται σε ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, και συγκεκριμένα σε επενδυτικά σχέδια που:

1. Yλοποιούνται σε ειδικές περιοχές και συγκεκριμένα σε: α. Ορεινές περιοχές εκτός Αθηνών, β. Περιοχές με απόσταση έως 30 χλμ. από τα σύνορα, γ. Νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, δ. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.), Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), ε. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές

2. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής

3. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα

4. Υλοποιούνται: α. Στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης, Δήμος Μεγαλόπολης), β. Στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Γρεβενών ή στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

3. Οι κατηγορίες δαπανών 8 – 10 μπορούν να ενισχυθούν επιπλέον και συμπληρωματικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 που ακολουθεί.

Ε. Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κάθε επιχείρηση συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών.

Η κάλυψη του κόστους αυτού μπορεί αν γίνει:

 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές
 • με ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία στην περίπτωση αυτή δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό και δεν μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση έξι ετών
 • με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού.

ΣΤ. Ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης

Το ελάχιστο επιλέξιμο κόστος επένδυσης ανά επενδυτικό σχέδιο προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του φορέα σε:

 • 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς/ Αστικούς    Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
 • 100.000 €  για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 1.000.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ζ. Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η προκήρυξη του καθεστώτος γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη της προκήρυξης.

Η. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του κύκλου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής έχουν ως εξής:

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 09.01.2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 10.04.2023