ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες (να λειτουργούν τουλάχιστον από 31/12/16) μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια Ηπείρου στους κλάδους μεταποίησης γεωργικών/κτηνοτροφικών προϊόντων, του τουρισμού, του πολιτισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής, της δημιουργικής βιομηχανίας  και της υγείας και ευεξίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών και νέων/ πιστοποιημένων μεθόδων παραγωγής, παροχής υπηρεσιών και οργάνωσης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 50.000 έως 400.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 45 – 75%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να μην έχουν κάνει έναρξη εργασιών για το προτεινόμενο επενδυτικό έργο πριν την υποβολή της πρότασης
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης
 • Να μην είναι «προβληματικές επιχειρήσεις»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Αγορά μη οικοδομημένης η/και οικοδομημένης γης
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προβολή – Προώθηση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και δαπάνες για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Λειτουργικές δαπάνες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Μέχρι 04/10/19

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 24 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.