ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δείτε ποιους αφορά, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά ενίσχυσης

Α. Στόχοι του προγράμματος

1. Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας (συμφωνία παραγωγού και τράπεζας για χρηματοδότηση σημαντικού μέρους του κόστους παραγωγής με εγγύηση το συμβόλαιο που έχει ο παραγωγός με εταιρία εμπορίας αγροτικών προϊόντων) 

2. Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας

3. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων

4. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών

φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής

5. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων

Β. Δικαιούχοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος δύναται να είναι:

1. Νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, τα οποία τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων

Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) ή Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

β. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ή εταιρίες εμπορικού δικαίου, οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία ή αξιοποιούν ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα

2. Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

3. Κοινοπραξίες.

Γ. Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Η συνολική δημόσια ενίσχυση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 181.521.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Μέγεθος επιχειρήσεωνΚατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμόςΑνώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες500.000,00 Ευρώ7.500.000,00 Ευρώ
Μεγάλες2.000.000,00 Ευρώ12.500.000,00 Ευρώ

Δ. Επιλέξιμες δαπάνες

1) Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων

2) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας

3) Οχήματα, με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της εντός του χώρου της μονάδας

4) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.λπ.).

5) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, τα οποία ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει

6) Δαπάνες για εξοπλισμό μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (π.χ. αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων), ο οποίος λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εφόσον αυτά υφίστανται στην αγορά

7) Δαπάνες για κατασκευές που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία

8) Δαπάνες κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού με μοναδικό κωδικό αναγνώρισης (serial number) για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής της επιχείρησης (logistics) 

9) Άυλες δαπάνες που σχετίζονται με: α) απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων), β) τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμό προϊόντων, γ) έρευνες αγοράς,

δ) εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.), ε) σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών, στ) απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.)

10) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

11) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου)

12) Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ

13) Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την

αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων

14) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Ε. Εντάσεις ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΕΣΑΙΕΣΜΙΚΡΕΣ
Βόρειο Αιγαίο45%55%55%
Κρήτη40%50%55%
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη45%55%55%
Κεντρική Μακεδονία45%55%55%
Δυτική Μακεδονία40%50%55%
Ήπειρος45%55%55%
Θεσσαλία45%55%55%
Ιόνια Νησιά40%50%55%
Δυτική Ελλάδα45%55%55%
Στερεά Ελλάδα40%50%55%
Πελοπόννησο40%50%55%
Νότιο Αιγαίο30%40%50%
Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι25%35%45%
Δυτικός τομέας Αθηνών15%25%35%

ΣΤ. Βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

1. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία σύμφωνα με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH)

2. Όσον αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις εταιρίες εμπορικού δικαίου που δεν ανήκουν στην περ. 1α της παρ. Β, υφίστανται οι εξής προϋποθέσεις:

α. Εφόσον μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας του ή της αξίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση, θα πρέπει να είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας. Η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και υφίσταται για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

β. Εφόσον αξιοποιούν ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα, θα πρέπει να εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης (έλεγχος ποσότητας/ κόστους/ ποιότητας των πρώτων υλών και διανομής των προϊόντων) σε ποσοστό τουλάχιστον 40% για τρία (3) έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ζ. Χρονοδιάγραμμα

1. Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια οφείλουν να έχουν υλοποιηθεί εντός 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

2. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων έχουν ως εξής:

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 16.05.2022

Λήξη υποβολής προτάσεων: 30.09.2022