Στόχος της Αυτο-αξιολόγησης ενός Οργανισμού στη βάση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework) είναι:

 • η διαπίστωση των δυνατών και ασθενών σημείων του Οργανισμού
 • η διαπίστωση δυνατοτήτων βελτίωσης
 • ο προγραμματισμός βελτιωτικών δράσεων

 μέσα από ένα εμπεριστατωμένο, πανευρωπαϊκώς αναγνωρισμένο και εφαρμοζόμενο Μοντέλο Διοικητικής Οργάνωσης για τον Δημόσιο τομέα.

Με αυτό τον τρόπο εγκαινιάζεται η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του Οργανισμού.

Ποια είναι τα οφέλη για τον Οργανισμό:

 • Εντοπισμός δυνατών και αδυνάτων σημείων και συνεχής βελτίωση μέσω της περιοδικής αυτό-αξιολόγησης.
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας μέσω της σύγκρισης με τους καλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη στο είδος του
 • Μετρήσιμα αποτελέσματα απόδοσης
 • Αύξηση της ικανοποίησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πολιτών, εργαζομένων, πολιτικής ηγεσίας κλπ.)
 • Καλύτερη διαχείριση λειτουργιών και πόρων
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Σημαντική προβολή στην κοινωνία
 • Ενεργή συμμετοχή και δέσμευση όλων των στελεχών στην προσπάθεια βελτίωσης

Το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια εφαρμογής του ΚΠΑ στους φορείς του Δημόσιου Τομέα, θεσπίζει μια σειρά κινήτρων για την εφαρμογή του, όπως:

 1. Συνεκτίμηση της προσκόμισης από τον φορέα πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης προκειμένου μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας να αξιολογηθούν τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη κενών Οργανικών Θέσεων με μετάταξη καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων.

Να σημειωθεί ότι η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αποφασίζει επίσης για τη μετάταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης.

2. Προκειμένου οι φορείς να αιτηθούν έγκριση για πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4590/2019 υποβάλλουν ετησίως αίτημα που συνοδεύεται από συνοπτική έκθεση μεταξύ των οποίων περιλαμβάνει «(α) Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού» . Για την τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού της περ. (α) συνεκτιμάται η προσκόμιση από τον φορέα πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.

3. Καθιερώνεται η απονομή διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις σε δημόσιες οργανώσεις που έχουν εφαρμόσει το ΚΠΑ.

4. Συστήνεται Κύκλος Ποιότητας Δημόσιων Οργανώσεων όπου την ιδιότητα του μέλους δύναται να έχουν:

 • Οι εκπρόσωποι δημοσίων οργανώσεων οι οποίες έχουν ήδη εφαρμόσει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, ή εφαρμόζουν άλλα συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας, όπως συστήματα ISO, ή έχουν εφαρμόσει το σύστημα διοίκησης μέσω στόχων κατά την τελευταία τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος και ορίζονται με απόφαση του ανώτατου οργάνου διοίκησης.
 • Εκπρόσωποι των δημόσιων οργανώσεων, των οποίων έχει εγκριθεί η συμμετοχή στη διαδικασία πιστοποίησης της ορθής και ολοκληρωμένης Εφαρμογής του ΚΠΑ.

Η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης μπορεί να γίνει γρήγορα (σε λιγότερο από ένα μήνα) και αποδοτικά με τη βοήθεια των συμβούλων της εταιρίας ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε που διαθέτει τεράστια εμπειρία στην εφαρμογή του Συστήματος ΚΠΑ σε φορείς ΟΤΑ α΄ και β’ Βαθμού καθώς και επιτελικές δομές Υπουργείων και Οργανισμών.