ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών), που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:

Λιανικό Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης, Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Κοινωνικής Μέριμνας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 10.000 έως 150.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (μας στέλνετε τον ΚΑΔ και το ελέγχουμε)
 • Να έχουν το 2018 τουλάχιστον 1 ΕΜΕ για το λιανικό εμπόριο, 2 ΕΜΕ για την εστίαση, 5 ΕΜΕ για την εκπαίδευση – κοινωνική μέριμνα  (1 ΕΜΕ = 1 ετήσια μονάδα εργασίας πχ. ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης ή δύο τετράωρης απασχόλησης). Οι ΕΜΕ που θα δηλωθούν για το 2018 πρέπει να υφίστανται  και το έτος που προηγείται της αίτησής ολοκλήρωσης της επένδυσης
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων) τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος (παρεμβάσεις μόνο για εξοικονόμηση ενέργειας, υγεία & ασφάλεια εργαζομένων, διευκόλυνση ΑΜΕΑ)
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Σύνταξη – Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 9/5/2019

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια (μας στέλνετε στοιχεία και σας λέμε τη βαθμολογία)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.