ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών), που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους:

Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 200.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50% (εξαγωγές 0-8% του Κύκλου Εργασιών (Κ.Ε.)), 60% (εξαγωγές 8-25% του Κ.Ε.), 65% (εξαγωγές >25% του Κ.Ε.)

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (μας στέλνετε τον ΚΑΔ και το ελέγχουμε)
 • Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ δηλ. ετήσιες μονάδες εργασίας (πχ. δύο εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ή τέσσερεις τετράωρης απασχόλησης) το 2018. Οι ΕΜΕ που θα δηλωθούν για το 2018 πρέπει να υφίστανται και το έτος που προηγείται της αίτησής ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων) τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Έναρξη 20/2/19 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου  προϋπολογισμού (400 εκ. ευρώ)

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Σειρά προτεραιότητας (ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής) και κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.