εε-ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης - properΠαρατάθηκε εκ νέου μέχρι 31/01/21 η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων”

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών), που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 20.000 έως 200.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50% (εξαγωγές 0-8% του Κύκλου Εργασιών (Κ.Ε.)), 60% (εξαγωγές 8-25% του Κ.Ε.), 65% (εξαγωγές >25% του Κ.Ε.)

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (μας στέλνετε τον ΚΑΔ και το ελέγχουμε)
 • Να έχουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ δηλ. ετήσιες μονάδες εργασίας (πχ. δύο εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ή τέσσερεις τετράωρης απασχόλησης) το 2018. Οι ΕΜΕ που θα δηλωθούν για το 2018 πρέπει να υφίστανται και το έτος που προηγείται της αίτησής ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων) τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Μέχρι 31/01/21 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου  προϋπολογισμού

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Σειρά προτεραιότητας (ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής) και κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 30 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.