Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει σκοπό να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εγχώριας οικονομίας.

Για το σκοπό αυτό χορηγούνται κίνητρα σε νέους τομείς και δραστηριότητες προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικοί επιμέρους στόχοι, όπως είναι για παράδειγμα ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της έρευνας & καινοτομίας, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της απασχόλησης και του κοινωνικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες & ποσοστά ενίσχυσης

Συνεχίζουν να εντάσσονται σημαντικές κατηγορίες δαπανών όπως η ανέγερση και ο εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, η αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχει παύσει τη λειτουργία της, οι δαπάνες για μεταφορά τεχνολογίας, η αγορά λογισμικού και υπηρεσιών συστημάτων ποιότητας και οργάνωσης της επιχείρησης. Οι εν λόγω δαπάνες ενισχύονται βάσει της περιφέρειας εγκατάστασης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης σύμφωνα με το Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2022-2027).

Πέραν αυτών, προστίθενται επιπλέον κατηγορίες δαπανών με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης ανεξαρτήτως περιφέρειας. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:

  • Δαπάνες έρευνας & ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας), όπου περιλαμβάνονται και δαπάνες προσωπικού.

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης: 50% ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης (το ποσοστό κυμαίνεται από 25 – 50% ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης).

  • Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης: 75% για μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επένδυση σε ενισχυόμενη περιοχή (το ποσοστό κυμαίνεται από 40 – 75% ανάλογα με το μέγεθος του φορέα και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης).

  • Δαπάνες για ενεργειακή απόδοση

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης: 65% για μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επένδυση σε ενισχυόμενη περιοχή (το ποσοστό κυμαίνεται από 30 – 65% ανάλογα με το μέγεθος του φορέα και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης).

  • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης: 80% για μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επένδυση σε ενισχυόμενη περιοχή (το ποσοστό κυμαίνεται από 30 – 80% ανάλογα με τον προσδιορισμό του κόστους επένδυσης, το μέγεθος του φορέα και την περιοχή εγκατάστασης).

  • Δαπάνες συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης: 80% για μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επένδυση σε ενισχυόμενη περιοχή (το ποσοστό κυμαίνεται από 45 – 80% ανάλογα με το μέγεθος του φορέα και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης).

  • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση (up-skilling ή re-skilling των εργαζομένων)

Μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης: 80% για μικρές επιχειρήσεις που καταρτίζουν επαγγελματικά εργαζομένους σε μειονεκτική θέση ή άτομα με ειδικές ανάγκες (το ποσοστό κυμαίνεται από 50 – 80% ανάλογα με το μέγεθος του φορέα και το είδος των εργαζομένων που λαμβάνουν την επαγγελματική κατάρτιση).

  • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις με μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 50%.
  • Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση με μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 50%.
  • Πρόσθετες δαπάνες απασχόλησης εργαζομένων με αναπηρία με μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης 100%.

Επιπλέον κλάδοι δραστηριότητας που ενισχύονται – Οι «τυχεροί»

Συνεχίζουν να ενισχύονται δραστηριότητες όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η μεταποίηση και ο τουρισμός.

Εφεξής προστίθεται η ενίσχυση των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

52.1 (Αποθήκευση), 46.46 (Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων), 68.32.13.00 (Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης), 72 (Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη), 87.30.11.01 (Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας), 96.01.19.02 (Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων), 96.01.13.01 (Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων).

Γιώργος Τερζάκης,
Business Development
ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μάθετε περισσότερα

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά και για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα και την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.