Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς  «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 16/12/2019

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου σκοπού και μη επιχορηγούμενης από το κράτος)  και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε επιλέξιμο κλάδο δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΔ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
10 – 33 Μεταποίηση (εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας)
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αέριου, ατμού και κλιματισμού μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως από ΑΠΕ
36 – 39 Παροχή νερού μόνο από αφαλάτωση μέσω ΑΠΕ, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων & δραστηριότητες εξυγίανσης
50 – 52 Μεταφορά και αποθήκευση. Ειδικά για τον ΚΑΔ 52 μόνο μαρίνες, υδατοδρόμια, logistics
55* Καταλύματα
58 Εκδοτικές δραστηριότητες
59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
61 Τηλεπικοινωνίες
62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας Μόνο για τουρισμό υγείας και ιαματικό τουρισμό
87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος Μόνο για τουρισμό υγείας και ιαματικό τουρισμό
91 Μόνο υπηρεσίες βιβλιοθηκών και δραστηριότητες μουσείων
93 Μόνο εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
96 Μόνο εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

*Δεν υπάγονται :

  • Η ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ή camping ή ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή camping, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων. Για παραδοσιακά και διατηρητέα τουλάχιστον 2 αστέρων. Εξαιρούνται και υπάγονται οι επενδύσεις τουρισμού υγείας, αγροτουρισμού μόνο για clusters, ξενώνων φιλοξενίας νέων
  • Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη.
  • Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης.

 Επιλέξιμες δαπάνες:

α.     Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

β.     Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός μέχρι 7 έτη παλαιότητας), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας εφόσον η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της (ισχύει μόνο για ΜΜΕ)

γ.     Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

δ.     Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.

ε.      Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

στ.    Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

ζ.      Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και  εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

η.     Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες

θ.     Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ή εναλλακτικά:

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Ποσοστά Ενίσχυσης: 30% – 100% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης και το είδος της δαπάνης

Είδος ενίσχυσης: Φορολογική απαλλαγή, χρηματοδοτική μίσθωση, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, επιχορήγηση.

Προθεσμία Υποβολής: Μέχρι 16/12/2019