Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τη βελτίωση παραγωγής/ανάπτυξη νέων προϊόντων υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στη περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέχρι 30/07/20

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες και νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Β. Αιγαίου.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 50.000 έως 300.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60% ή 70% με πρόσληψη προσωπικού

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2018
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας (ή να έχουν κάνει αίτηση για έκδοση ή ανανέωση αυτών)
 • Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 ευρώ τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών
 • Λογισμικά
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες καινοτομίας (απόκτηση γνώσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ)
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 28/05/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ίδρυση επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πατήστε εδώ!

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.

espa-εσπα-ανάπτυξη-επιχείρηση