ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ”

//ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προτάσεων  στο πρόγραμμα “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”  μέχρι 31/01/2020.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (50 έως 250 εργαζόμενους και 10 έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) και έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 50.000 έως 400.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 50%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων) τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 31/01/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με όλα τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και για την απαραίτητη προετοιμασία που πρέπει να γίνει πριν από την κατάθεση ενός φακέλου για χρηματοδότηση.