ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή Σύνολο Ισολογισμού (Σ.Ι.)) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών ή Σ.Ι.) που θα επενδύσουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 3.000 έως 200.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 65% -70%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων) τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Λογισμικό και Υπηρεσίες Εφαρμογών – Λογισμικού
 • Συστήματα Αυτοματισμού
 • Ιστοσελίδα – Ηλεκτρονικό Κατάστημα
 • Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (hardware)
 • Digital marketing – ψηφιακό υλικό διαφήμισης
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  1/11/2019

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 18 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.