Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής έως 30/08/2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 100.000 έως 600.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 45%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν (υφιστάμενες) ή να λειτουργήσουν (υπό ίδρυση) νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις, Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών
 • Λογισμικά, ιστοσελίδα, e-shop
 • Μεταφορικά Μέσα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 30/08/2019

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Κριτήρια

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.