Μετά την πιστοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών του το 2018 με ISO 9001, ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών) προχώρησε στην επέκταση του συστήματος ποιότητας και σε τέσσερεις θεραπευτικές μονάδες του οι οποίες πιστοποιήθηκαν και με το ειδικό πρότυπο ποιότητας για την Υγεία ΕΝ 15224.

Η εταιρεία μας ανάπτυξε το σύστημα αποτυπώνοντας αναλυτικά τις διαδικασίες με τη χρήση του λογισμικού QPR Process Designer για την καλύτερη διαχείρισή τους. Σε κάθε διαδικασία αποτυπώνονται οι έλεγχοι που απαιτούνται, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα κλινικά ρίσκα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους και τα σχετικά έντυπα που πρέπει να συμπληρώνει το προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό απλουστεύεται η εφαρμογή του συστήματος και διευκολύνεται η καθημερινή εργασία των ψυχιάτρων, θεραπευτών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού των Μονάδων για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Ο ΟΚΑΝΑ είναι από τους ελάχιστους οργανισμούς κατά των ναρκωτικών στην Ευρώπη που έχουν καταφέρει να πιστοποιηθούν με το πρότυπο EN 15224:2016.