ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δείτε ποιους αφορά, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά ενίσχυσης

Α. Στόχοι του προγράμματος

1. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας

2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές

3. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών

φιλικών προς το περιβάλλον

4. Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων

Β. Δικαιούχοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος δύναται να είναι:

1. Όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις

2. Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.

Όσον αφορά στα καταλύματα, ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 3, 4 ή 5 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών

β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 4 ή 5 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών

γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών

δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών

ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, με τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις:

αα) μονόχωρες 40 τ.μ.

ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

Γ. Επιλέξιμος προϋπολογισμός

Η συνολική δημόσια ενίσχυση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 49.006.000 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Δ. Επιλέξιμες δαπάνες

1) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων

2) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας

3) Οχήματα, με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της εντός του χώρου της μονάδας

4) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος κ.λπ.).

5) Δαπάνες για εξοπλισμό μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (π.χ. αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων), ο οποίος λειτουργεί φιλικά προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εφόσον αυτά υφίστανται στην αγορά

6) Δαπάνες για κατασκευές που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία

7) Άυλες δαπάνες που σχετίζονται με: α) απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων), β) τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμό προϊόντων, γ) έρευνες αγοράς,

δ) εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.), ε) σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών, στ) απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.)

8) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

9) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις (μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου)

10) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Ε. Εντάσεις ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης ανά περιφέρεια διαμορφώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

 

ΣΤ. Βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

1.  Θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία σύμφωνα με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH)

2. Θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις εξής δράσεις: α) προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, β) προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες, γ) διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς

Ζ. Χρονοδιάγραμμα

1. Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια οφείλουν να έχουν υλοποιηθεί εντός 18 μηνών με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

2. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων έχουν ως εξής:

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 30.05.2022

Λήξη υποβολής προτάσεων: 30.09.2022

Γιώργος Τερζάκης,

Business Development

ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.