Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay

Α. Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. 

Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος https://greece20.gov.gr/?calls=exypnimetapoiisi

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0 (industry 4.0) και οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι ακόλουθοι: (θα πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον έναν τομέας)

Τομέας ΤεχνολογίαςΤεχνολογίες Αιχμής
Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) και ανάλυση / διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data)Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως Blockchain, IoT, AI, 5G για την ενίσχυση της παραγωγικότητας εντάσσονται σε αυτόν τον τεχνολογικό τομέα.
Τεχνολογίες Έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing technologies)Η εφαρμογή των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής.  Τεχνολογίες όπως τα Electronic Components & Systems, Machine to Machine (M2M),  Manufacturing Execution Systems (MES), Supervisory Control and Data Acquisitions Systems (SCADA) και Distributed Intelligence δύναται να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου.
ΡομποτικήΑυτός ο τεχνολογικός τομέας συνδυάζει AI και Smart Manufacturing Technologies και αφορά στην αναβάθμιση και τον αυτοματισμό των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτικές εφαρμογές και τηλεχειρισμό

Γ. Δικαιούχοι ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, ως υφιστάμενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές οι οποίες μέχρι 31/12/2021 έχουν κλείσει δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις, ενώ ως νέες επιχειρήσεις όσες μέχρι την ίδια ημερομηνία δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις) Σωρευτικά πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

1. Έχουν την έδρα τους ή/ και υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης

2. Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε ενισχυόμενη περιοχή μέχρι την καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης και πραγματοποιούν τις αντίστοιχες δαπάνες εντός Ελλάδος  

3. Έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (27/09/2022)

4. Δεν έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

5. Εντάσσονται σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ευρύτερου τομέα της Μεταποίησης

6. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση) και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

7. Κατέχουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή έχουν υποβάλει αίτηση έκδοσης ή ανανέωσή της στον αρμόδιο φορέα, και συμμορφώνονται με την εθνική και περιβαλλοντική νομοθεσία

8. Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους  δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ

9. Δεσμεύονται μέσω υπεύθυνης δήλωσης ότι θα φροντίσουν οι υποδομές και οι υπηρεσίες τους να είναι κατάλληλες για την πρόσβαση σε αυτές ατόμων με αναπηρία

10. Δεν είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις

Δ. Προϋπολογισμός

Κατώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο: 250.000 €

Ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο: 6.000.000 €

Ε. Επιλέξιμες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στην παρούσα ενισχύονται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών και μέχρι τα αναγραφόμενα ποσοστά επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
1Μηχανολογικός εξοπλισμόςΈως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ
2Δαπάνες για κτίριαΈως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
3Ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις (που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό )Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
4Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμούΈως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
5Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικήςΈως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
6Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης  στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
7Training – Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling/ reskilling), άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιοΈως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  • Ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση έξυπνων τεχνολογιών
  • Αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού
  • Σχεδιασμός και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους
  • Διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων
  • Μελέτες σκοπιμότητας και έρευνες αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/ υπηρεσιών

ΣΤ. Είδος & εντάσεις ενίσχυσης

Η Δράση προβλέπει μία μορφή ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, η οποία είναι η επιχορήγηση και καλύπτει μέρος των επιλέξιμων προς ενίσχυση δαπανών. Οι κατηγορίες δαπανών 1-5 ενισχύονται βάσει του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Βόρειο Αιγαίο70%75%
Κρήτη60%70%
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη60%70%
Κεντρική Μακεδονία60%70%
Δυτική Μακεδονία60%70%
Ήπειρος60%70%
Θεσσαλία60%70%
Ιόνια Νησιά50%60%
Δυτική Ελλάδα60%70%
Στερεά Ελλάδα50%60%
Ευρυτανία50%60%
Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας60%70%
Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι50%60%
Νότιο Αιγαίο50%60%
Ανατολική/ Δυτική Αττική, Πειραιάς και νήσοι35%45%
Δυτικός τομέας Αθηνών25%35%
*Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών

Οι κατηγορία δαπανών 6 (δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες) ενισχύεται με ποσοστό 50% ανεξαρτήτως περιφέρειας και μεγέθους επιχείρησης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (κατηγορία 7), το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% – 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των εργαζομένων, στους οποίους απευθύνεται.

Ζ. Χρονοδιάγραμμα

1. Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια οφείλουν να έχουν υλοποιηθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εγκριτικής απόφασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι και έξι (6) μήνες μέσω υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο έτος υλοποίησης της επένδυσης.  

2. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων έχουν ως εξής:

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 23.11.2022

Λήξη υποβολής προτάσεων: 23.01.2023