Δημοσιεύτηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016  που αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού

 

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου σκοπού και μη επιχορηγούμενης από το κράτος)  και πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια σε επιλέξιμο κλάδο δραστηριότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΔ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
10 – 33 Μεταποίηση (εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας)
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αέριου, ατμού και κλιματισμού μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις, κυρίως από ΑΠΕ
36 – 39 Παροχή νερού μόνο από αφαλάτωση μέσω ΑΠΕ, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων & δραστηριότητες εξυγίανσης
50 – 52 Μεταφορά και αποθήκευση. Ειδικά για τον ΚΑΔ 52 μόνο μαρίνες, υδατοδρόμια, logistics
55* Καταλύματα
58 Εκδοτικές δραστηριότητες
59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
61 Τηλεπικοινωνίες
62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας Μόνο για τουρισμό υγείας και ιαματικό τουρισμό
87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος Μόνο για τουρισμό υγείας και ιαματικό τουρισμό
91 Μόνο υπηρεσίες βιβλιοθηκών και δραστηριότητες μουσείων
93 Μόνο εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
96 Μόνο εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

*Δεν υπάγονται :

  • Η ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ή camping ή ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή camping, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων. Για παραδοσιακά και διατηρητέα τουλάχιστον 2 αστέρων. Εξαιρούνται και υπάγονται οι επενδύσεις τουρισμού υγείας, αγροτουρισμού μόνο για clusters, ξενώνων φιλοξενίας νέων
  • Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων ανεξάρτητα από την τάξη.
  • Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

  1. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εγκαταστάσεων. για την οποία σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  2. Η αγορά και εγκατάσταση μηχανημάτων όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους, που προέρχονται από παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της (ισχύει μόνο για ΜΜΕ)
  3. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης.
  4. Η αγορά μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων δεν ενισχύεται
  5. Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Ποσοστά Ενίσχυσης: 10% – 55% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης

Είδος ενίσχυσης: Μόνο Φορολογική απαλλαγή. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.  Η καταβολή της ενίσχυσης ξεκινά μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης τουλάχιστον του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι 20% του συνολικού ποσού απαλλαγής με μέγιστο χρόνο 15 έτη.