ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες (να λειτουργούν τουλάχιστον από 31/12/15) μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, του τουρισμού, των τεχνολογιών πληροφορικής και της υγείας και ευεξίας που θα επενδύσουν στην περιφέρεια Ηπείρου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 80.000 έως 330.000 Ευρώ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 60%

ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (μας στέλνετε τον ΚΑΔ και το ελέγχουμε) πριν από 1/1/2016
 • Να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις πάνω από 200.000 ευρώ τα 3 προηγούμενα έτη (έτος υποβολής και δύο προηγούμενα)
 • Να δεσμευτούν να πληρούνται όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων οι όροι του ΚΕΝΑΚ
 • Να μην έχουν κάνει έναρξη εργασιών για το προτεινόμενο επενδυτικό έργο πριν την υποβολή της πρότασης
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην επιχείρηση για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Να μην έχουν υποβληθεί ίδιες δαπάνες σε άλλα προγράμματα ενίσχυσης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων και υποβολής-παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Μέχρι 29/3/19

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: 18 Μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.