Μπορεί ο Μεσίτης Ασφαλίσεων να αφιερωθεί στο επαγγελματικό του ρόλο παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, συμμορφούμενος παράλληλα στις απαιτήσεις του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου;

Οι Νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, IDD (Insurance Distribution Directive), ή IMD2 (Insurance Mediation Directive), ο κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation), και οι κανονισμοί της ΤτΕ κ.λ.π.,   αποτελούν πλέον  ένα νέο δεδομένο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το οποίο είναι σε διαδικασία συνεχών τροποποιήσεων.

Πρόσφατο παράδειγμα ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ)2017/1469/11.08.2017 που επιβάλλει το τυποποιημένο έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν.

Η εναρμόνιση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο καταλήγει στην εφαρμογή διεργασιών και πολιτικών που αφορούν σε οργανωτικά θέματα, τήρηση αρχείων, εσωτερικών επιθεωρήσεων, φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας δεδομένων.

Αποσκοπεί στην ενοποίηση της Ευρωπαϊκής αγοράς με κοινές επαγγελματικές πρακτικές, αλλά κυρίως, στην εφαρμογή νέων επαγγελματικών προτύπων που αναβαθμίζουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και διασφαλίζουν τους καταναλωτές.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο εκτός των άλλων, θέτει τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα που θα πρέπει να προσαρμοστούν στην εκάστοτε επιχείρηση με κριτήρια το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης, αλλά και το πλήθος των εργαζομένων ή συνεργατών που απασχολεί.

Ο επιχειρηματίας-Μεσίτης καλείται πέραν του επιχειρησιακού του έργου, να εφαρμόσει νέες λειτουργίες και να εμβαθύνει σε έννοιες όπως σε βασικές αρχές συστημάτων ποιότητας, οργάνωσης εργασίας και να εφαρμόζει αρχές πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επομένως, τίθεται το ερώτημα ποιες είναι οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι Μεσίτες-επιχειρήσεις ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις αυτές και να είναι ομαλή η μετάβαση στο νέο καθεστώς;

Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να ιεραρχηθούν και εφαρμοστούν χωρίς να επηρεάσουν την εργασιακή – επαγγελματική καθημερινότητα και χωρίς να αυξήσουν αδικαιολόγητα το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης.

Άρα ο επιχειρηματίας-Μεσίτης θα πρέπει :

  • Να ικανοποιήσει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου.
  • Να οργανώσει την ομαλή μετάβαση της επιχείρησης του στη νέα οργανωτική δομή.
  • Να παραμείνει αναπόσπαστος ως επιχειρηματίας στο κύριο αντικείμενο δραστηριότητας που είναι η διαμεσολάβηση.
  • Να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας του.
  • Να μην επιφορτίσει το υπάρχον προσωπικό της εταιρείας με νέες διαδικασίες εφαρμογής, αλλά να επωφεληθεί από τις διαδικασίες του νέου πλαισίου, όπως η δια βίου εκπαίδευση.

Οι επιχειρηματίες-Μεσίτες καλούνται είτε να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα αναλύσει, αξιολογήσει και εφαρμόσει τις νέες τεχνικές και οργανωτικά εργαλεία παρακολουθώντας παράλληλα τις διεργασίες, είτε να αναθέσουν το έργο σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.

Και ποιες δραστηριότητες μπορούν να δοθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες;

Κατά συνθήκη ανατίθενται σημαντικές μη βασικές λειτουργίες σε εξειδικευμένους παροχείς υπηρεσιών, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να επικεντρωθεί στη καθαρά επιχειρησιακή της λειτουργία.

Ήδη σε πολύ μεγάλο ποσοστό η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε δραστηριότητες όπως του λογιστηρίου όπου δίδεται σε εξωτερικούς λογιστές, αποφορτίζοντας τον επιχειρηματία από το να ενημερώνεται συνεχώς για το φορολογικό πλαίσιο το οποίο αλλάζει συνεχώς.

Οι κανονισμοί και οι οδηγίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πρόκληση, ως μια  πρώτης τάξης ευκαιρία για οργάνωση με σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία, ώστε η επικέντρωση στην κύρια δραστηριότητα να φέρει το στοιχείο προτίμησης που θα δώσει στον πελάτη την προστιθέμενη αξία που αναμένει από τον Μεσίτη Ασφαλίσεων που επέλεξε.

Τα έως σήμερα δεδομένα έχουν αναδείξει πως με τα κατάλληλα οργανωτικά εργαλεία και συνεργασίες με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες επιφέρουν άμεσα και λειτουργικά αποτελέσματα αποφορτίζοντας την επιχείρηση από επιπρόσθετο βάρος και κόστος.

Οι επιχειρηματίες – μεσίτες ασφαλίσεων έχουν αποδείξει πως αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες  εντοπίζουν και αξιοποιούν τα εργαλεία  που προσφέρει αγορά ώστε να  πληρούν  όλες τις προδιαγραφές που θα τους διατηρήσουν στην κορυφή της διαμεσολάβησης.

Άρθρο μας στο Brooker’s Time No50 / 3o τρίμηνο 2017

 IDD-GDPRS. IDD-GDPRS.  IDD-GDPRS. IDD-GDPRS.  IDD-GDPRS. IDD-GDPRS.  IDD-GDPRS. IDD-GDPRS.  IDD-GDPRS. IDD-GDPRS.  IDD-GDPRS. IDD-GDPRS.  IDD-GDPRS. IDD-GDPRS.