Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα που τηρείτε στην επιχείρησή σας;

GDPR Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (2016/679/GDPR), κάθε Φυσικό ή Νομικό  Πρόσωπο, που τηρεί ή/και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει, έως τις 25.5.2018, να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του σε ένα ανανεωμένο – και περισσότερο αυστηρό – νομικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι:

  1. Όνομα / Διεύθυνση / usernames / emails / τηλέφωνα και γενικώς προσωπικά στοιχεία
  2. Εισόδημα
  3. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά, κ.λπ.

Προκειμένου μία επιχείρηση να προετοιμαστεί και να συμμορφούται με τον ανωτέρω κανονισμό, θα πρέπει να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

1.   Τι είδους δεδομένα αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται;

2.   Πώς αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

3.   Ποιές είναι οι υποχρεώσεις βάση συμβολαίου;

4.   Η συναίνεση του πελάτη έχει δοθεί με ξεκάθαρο, καταφατικό τρόπο;

5.   Πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην επεξεργασία δεδομένων;

6.   Πώς διακόπτεται η επεξεργασία δεδομένων στην περίπτωση που ο πελάτης προβάλει ένσταση;

7.   Πώς τα δεδομένα διαγράφονται στην περίπτωση που ο πελάτης απαιτήσει να ξεχαστούν;

Η Νέστωρ Συμβουλευτική Α.Ε. μπορεί να υποστηρίξει την επιχείρησή σας ώστε να  προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (γνωστός ως GDPR) και να πιστοποιηθεί (εφόσον το επιθυμεί) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001

Η εταιρία μας εκ του καταστατικού της μπορεί να πραγματοποιεί εφαρμογές Διαχειριστικών Συστημάτων και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, διαθέτει δε πολύ μεγάλη εμπειρία, έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό σχετικών έργων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.