Μηνιαία Αρχεία: Ιούνιος 2022

//Ιούνιος
24 06, 2022

Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας για τις Τουριστικές εγκαταστάσεις – ISO 21401:2018

Εισαγωγή Ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία που εξελίσσεται διαρκώς και αποτελεί παγκοσμίως έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, στηρίζοντας την υφιστάμενη απασχόληση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (>10%) στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό στρέφει ολοένα και περισσότερο τα βλέμματα προς τον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς τον καθιστά υπό προϋποθέσεις [...]

9 06, 2022

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και κίνητρα προς τους φορείς του Δημόσιου Τομέα για την εφαρμογή του.

Στόχος της Αυτο-αξιολόγησης ενός Οργανισμού στη βάση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework) είναι: η διαπίστωση των δυνατών και ασθενών σημείων του Οργανισμούη διαπίστωση δυνατοτήτων βελτίωσηςο προγραμματισμός βελτιωτικών δράσεων  μέσα από ένα εμπεριστατωμένο, πανευρωπαϊκώς αναγνωρισμένο και εφαρμοζόμενο Μοντέλο Διοικητικής Οργάνωσης για τον Δημόσιο τομέα. Με αυτό τον τρόπο εγκαινιάζεται η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του [...]