Νέα

31 08, 2022

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/2022 “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”

Α. Σκοπός Η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων β) Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης [...]

19 08, 2022

Σύντομος Ενημερωτικός Οδηγός του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου

Α. Σκοπός Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων [...]

24 06, 2022

Τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες – Σύστημα διαχείρισης της βιωσιμότητας για τις εγκαταστάσεις στέγασης – ISO 21401:2018

Εισαγωγή Ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία που εξελίσσεται διαρκώς και αποτελεί παγκοσμίως έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, στηρίζοντας την υφιστάμενη απασχόληση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (>10%) στο παγκόσμιο ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό στρέφει ολοένα και περισσότερο τα βλέμματα προς τον συγκεκριμένο κλάδο, καθώς τον καθιστά υπό προϋποθέσεις [...]

9 06, 2022

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και κίνητρα προς τους φορείς του Δημόσιου Τομέα για την εφαρμογή του.

Στόχος της Αυτο-αξιολόγησης ενός Οργανισμού στη βάση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework) είναι: η διαπίστωση των δυνατών και ασθενών σημείων του Οργανισμούη διαπίστωση δυνατοτήτων βελτίωσηςο προγραμματισμός βελτιωτικών δράσεων  μέσα από ένα εμπεριστατωμένο, πανευρωπαϊκώς αναγνωρισμένο και εφαρμοζόμενο Μοντέλο Διοικητικής Οργάνωσης για τον Δημόσιο τομέα. Με αυτό τον τρόπο εγκαινιάζεται η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του [...]

23 04, 2022

Πράσινος αγροτουρισμός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Δείτε ποιους αφορά, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά ενίσχυσης Α. Στόχοι του προγράμματος 1. Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας 2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές 3. Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών [...]

22 04, 2022

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δείτε ποιους αφορά, τις επιλέξιμες δαπάνες και τα ποσοστά ενίσχυσης Α. Στόχοι του προγράμματος 1. Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας (συμφωνία παραγωγού και τράπεζας για χρηματοδότηση σημαντικού μέρους του κόστους [...]

28 02, 2022

Αναπτυξιακός Νόμος 2022: Δείτε τα καθεστώτα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 Α. Καθεστώτα ενίσχυσης Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» περιλαμβάνει συνολικά δεκατρία (13) θεματικά καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων, τα οποία είναι τα εξής: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – [...]

28 02, 2022

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του Ν. Αιγαίου

Α. Βασικοί στόχοι του προγράμματος 1. Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης 2. Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε [...]

28 02, 2022

Αναπτυξιακός Νόμος 2022: Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια

Α. Σκοπός Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Αυτά που αφορούν τους τομείς της: α. πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, β. μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, γ. αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Γ. Επιλέξιμες δαπάνες Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται για τις παρακάτω [...]

28 02, 2022

Αναπτυξιακός Νόμος 2022: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

Α. Σκοπός Η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών. Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια Όσα αφορούν σε εγκαταστάσεις: α. ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού [...]