Ετήσια Αρχεία: 2019

10 04, 2019

Νέα για το πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Συνεχίζεται η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός". Οι εντάξεις έργων στο πρόγραμμα μέχρι 8/4/19 καλύπτουν μόνο το 23,6% του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (50 έως 250 εργαζόμενους και 10 έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) και έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες [...]

8 04, 2019

Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την Αναβάθμιση & τον Εκσυγχρονισμό τους

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (50 έως 250 εργαζόμενους και 10 έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στους κλάδους της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών και έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 500.000 έως [...]

8 04, 2019

Ίδρυση & Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΜΜΕ μεταποίησης και τουρισμού στη Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υπό ίδρυση και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως 250 εργαζόμενους και  έως 50 εκ ευρώ κύκλο εργασιών ή έως 43 εκ ευρώ σύνολο ισολογισμού) που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους κλάδους της μεταποίησης και του τουρισμού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ : Από 100.000 έως 600.000 Ευρώ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: 45% ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να διαθέτουν επιλέξιμο [...]

18 03, 2019

Παράταση υποβολών καθεστώτος “Γενική Επιχειρηματικότητα”

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 μέχρι 31/05/2019   Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, αγροτικού συνεταιρισμού ή ομάδας παραγωγών, κοινοπραξίας, δημόσιας ή δημοτικής επιχείρησης (όχι δημόσιου [...]

8 03, 2019

Φορολογική απαλλαγή για μηχανολογικό εξοπλισμό

Δημοσιεύτηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016  που αφορά την ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής των επιχειρήσεων για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού     Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας (Α.Ε.,Ε.Π.Ε.,Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε), συνεταιρισμού, [...]

4 01, 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (update): Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών), που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: Λιανικό Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών Εστίασης, Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Κοινωνικής Μέριμνας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ [...]

3 01, 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ (update): Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  Υφιστάμενες μικρές (έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκ ευρώ κύκλο εργασιών) ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους και έως 2 εκ. ευρώ κύκλο εργασιών), που έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, [...]